Podmienky inzercie

 

Podmienky využívania služieb serveru Bazaria.sk

Stránky Bazaria.sk umožňujú bezplatné zverejnovanie a vyhľadávanie ponúk a dopytov tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov, pričom úžívateľia nesmú priamo inzerovať svoju podnikateľskú činnosť. Bazaria.sk sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Pneumos.sk, s.r.o., Lúčky 188, 034 82 Lúčky , IČO 50581341 IČ DPH:SK2120395585 , registrácia na Okresnom súde v Žiline oddiel s.r.o. vložka císlo 66607/L, ďalej len prevádzkovateľ.

Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, t.j. po jednom kuse.
Na serveri Bazaria.sk je zakázaná inzercia:Duplicitné inzeráty budú vymazané. Uživatelia môžu uverejnovať inzeráty len v slovesnkom alebo českom jazyku, inzeráty v iných jazykoch budú odstránené.

Služby Bazaria.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Uverejnovanie inzerátov na Bazaria.sk je bezplatné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, alebo inzerát odstrániť, v prípade ak bude v rozpore s platnou legisltívou alebo podmienkami Bazaria.sk alebo dobrými mravmi. 

Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Bazaria.sk. 

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 3 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol.


Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou odkazu v emailovej sprave zaslanej po pridaní inzerátu. 

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim, nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo opotrebenie ponúkaných vecí. 

Prevádzkovateľ spracúva v nevyhnutnej miere osobné údaje  potrebné pre uverejnenie  inzerátu užívateľa - telefonne číslo, e-mailovu adresu, meno/priezvisko a IP adresu. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že prevádzkovateľ osobné údaje neuchováva dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Po odstránení inzercie sú osobné údaje z informačného systému prevádzkovatela vymazané. Prevádzkovateľ neposkytuje získané údaje tretím stranám, výnimkou sú štátne orgány, ktorým môžu byť v prípade potreby údaje poskytnutné (napr. IP adresa pre účely policajného vyšetrovania). Uživateľ má právo získať informácie o tom aké jeho osobné údaje spracúvame, aký je účel ich spracovania, aký je okruh príjmecov osobných údajov, aká je doba uchovávania osobných údajov. Užívateľ má pravo žiadať o výmaz svojich osobných údajov ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na adresu bazaria@bazaria.sk,  alebo nás môžte kontaktovať písomne na adrese: Bazaria.sk, Lúčky 188, 034 82 Lúčky. 

 


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Bazaria.sk ani za spôsob akým služby Bazaria.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi alebo tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Bazaria.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Bazaria.sk alebo v priamej a nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 

 


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!